HR DATA DRIVERS

Onze oplossingen

HR-onderzoek

Je hebt een complex HR-vraagstuk en misschien nog geen idee welke data beschikbaar en nodig is voor een oplossing. Wij helpen je verder met people analytics en kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief (liefst een combinatie) onderzoek voor je doen. Met onze analyses en voorspellingen kun je onderbouwd werken aan oplossingen.

We vertellen je graag meer over een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Daarnaast zijn we de aangewezen onderzoekspartner voor andere HR thema’s zoals Performance Management, Leiderschap, In, -door en uitstroom en Diversiteit & Inclusie.

Verder praten over wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

HR Data Drivers | Onze Oplossingen | Loonkloof

Loonkloofonderzoek

De laatste jaren is er in de politiek en in de media steeds meer aandacht voor equal pay oftewel de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Los van politieke ontwikkelingen of verplichtingen zou iedere organisatie moeten afrekenen met een loonkloof: dit gaat over waarden en gelijk werk hoort gelijk beloond te worden. In 2019 waren wij de drivers achter de actie om als eerste in Nederland de loonkloof te dichten, van het idee voor het onderzoek tot de uitvoering en de implementatie van het daadwerkelijk dichten van de kloof. Wij zijn hier enorm trots op en brengen onze ervaring en inzichten graag naar andere organisaties.

Een loonkloofonderzoek start bij het vaststellen of er een kloof is. Dat gaat dieper dan het verschil tussen het gemiddelde salaris van mannen en vrouwen en de verdeling over de loonschalen. Natuurlijk geeft het een eerste beeld, maar de werkelijke vraag is of vrouwen onder gelijke omstandigheden gelijk beloond worden voor hetzelfde werk. Met statistische analyses krijgen we dat scherp en zuiver door mogelijke verklarende factoren als leeftijd en parttimefactor uit te sluiten. Als er sprake is van een loonkloof, wil je natuurlijk ook weten welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen om de kloof duurzaam te dichten en te voorkomen voor de toekomst. Wij kunnen dit volledig uitvoeren en op basis van onze ervaring ook adviseren over communicatie richting medewerkers en management. Onze aanpak is uiteraard ook toe te passen op ander loononderzoek, zoals verschillen op basis van regio, opleiding en leeftijd.

Drivers van verzuim

Veel organisaties worstelen met de aanpak van hun ziekteverzuim. Wij zien dat ziekteverzuim vaak een veelkoppig monster is in de organisatie. Enerzijds is het een diepgeworteld vraagstuk met vaak meerdere onderliggende oorzaken, maar verzuim hangt ook nog eens vaak samen met andere HR-thema’s zoals engagement en leiderschap. Er bestaat dus geen quick fix. De verleiding is soms groot om je aandacht en energie te besteden aan de repressieve kant. Maar misschien levert de inzet op preventie uiteindelijk wel veel meer op: werken aan een gezonde organisatie en maatregelen op het gebied van vitaliteit. Een duurzame en effectieve aanpak vraagt om diepgravend onderzoek. Je bent bij ons aan het juiste adres om te gaan onderzoeken wat de belangrijkste drivers van het ziekteverzuim zijn.

HR Data Drivers is expert op het gebied van HR analytics. Samen met jullie bepalen we hoe we dit onderzoek het beste kunnen vormgeven. We starten met het dieper inzoomen op het daadwerkelijke probleem en vertalen dit naar onderzoeksvragen. Vervolgens gaan we met jullie data-experts bepalen welke dataverzamelingen nodig zijn, wat de kwaliteit is van de data en hoe we de dataverzamelingen kunnen integreren voor optimale analyses. Onze kracht is dat we zowel verstand hebben van HR als van data. Wij snappen de techniek, maar ook de inhoud. Daarmee kunnen we verder kijken dan alleen voor de hand liggende bronnen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar een vitaliteit- of medewerkerbetrokkenheid-survey. We kunnen het onderzoek volledig zelf uitvoeren of de klant daarbij begeleiden als daarvoor de expertise aanwezig is. In de laatste fase van het HR analytics onderzoek bespreken en duiden we uitkomsten met HR key users om vervolgens een helder en scherp verhaal op te bouwen. Daarin brengen we niet alleen de conclusies in kaart, maar adviseren we ook aan welke knoppen je als organisatie kunt draaien om verandering tot stand te brengen. Hierbij komt ook onze HR-expertise en de kennis van HR-verantwoordelijkheden goed van pas. We kennen het stakeholderveld en kunnen op maat adviseren voor de verschillende doelgroepen.

De uitkomsten van het onderzoek helpen bij de keuze voor de juiste investeringen omdat je inzicht hebt gekregen en kunt onderbouwen wat echt gaat lonen. Daarbij helpen we bij het juiste verhaal aan de juiste tafel op het juiste moment zodat alle stakeholders een gedeeld beeld hebben. We hebben bewezen dat onze onderzoeksaanpak je stuurt richting een gezonde organisatie: van verzuim reduceren naar bouwen aan vitaliteit.

  Strategic Workforce Planning

  Organisaties maken steeds meer werk van hun strategische doelen. Daarbij hoort ook het inzicht in wat voor workforce je nodig hebt en hoe je huidige populatie zich daartoe verhoudt. Een beeld van je toekomstige workforce is zowel kwantitatief (hoeveel medewerkers) als kwalitatief (kennis, vaardigheden en competenties). Bij een Strategic Workforce Planning (SWP) kijk je vooruit naar interne en externe factoren die van invloed zijn op je strategie zoals digitalisering, individualisering, thuiswerken en nieuwe dienstverlening. Je wilt een strategisch gedreven aanpak om tijdig en proactief actie te kunnen ondernemen om klaar te zijn voor de toekomst. Hoe die er dan ook uit komt te zien.

  HR Data Drivers heeft de kennis en ervaring om bij dit soort trajecten te adviseren. Met een heldere gefaseerde aanpak en duidelijke deliverables per fase bieden we houvast om SWP of strategische personeelsplanning succesvol te doorlopen. Onze aanpak en begeleiding is erop gericht dat we er samen met HR voor zorgen dat de business de regie pakt op SWP. Het resultaat van SWP is een helder beeld welke gaps er zijn om de toekomstige workforce te realiseren en aan welke interventies business en HR moeten werken om hier invulling aan te geven. Wij stellen ons als doel dat onze klanten na een SWP-traject met HR Data Drivers zelf in staat zijn om regelmatig een revisie te doen op de SWP. Een SWP is namelijk nooit in beton gegoten en moet blijven aansluiten op de strategie, verandering is daarin de constante factor. Als je strategische personeelsplanning helder is, kan het ook de moeite zijn om een spade dieper te kijken naar de wendbaarheid van je medewerkers en dus de workforce van de toekomst. Ook met employability onderzoek kunnen we je ondersteunen.

   HR Data Drivers | Onze Oplossingen | Strategic Workforce Planning
   HR Data Drivers | Onze Oplossingen | Employability

   Employability

   Succesvolle organisaties zijn wendbare organisaties en het zijn de medewerkers die zorgen voor de beweging. Als organisatie wil je daar zicht op hebben en weten welke investeringen of interventies helpen om medewerkers meer in beweging te krijgen. Employability vergroten kan op verschillende manieren en niveaus: van persoonlijke begeleiding tot de inzet van een mobiliteitsbureau of een HR-programma. Wendbaarheid is nooit een doel op zich. Maar met people analytics onderzoek kun je juist aantonen dat en op welke manier wendbaarheid bijdraagt aan de realisatie van je organisatiedoelstellingen. Met beslissingen die onderbouwd zijn door cijfermatig onderzoek overtuig je de directie.

   We starten door samen een duidelijke probleemstelling te definiëren. Op basis van de beschikbare relevante dataverzamelingen leveren we de eerste analyses op. We geven inzicht in welke (doel)groepen medewerkers al dan niet vastzitten in hun functie en wat hun drijfveren zijn. Beweging kan in verschillende richtingen: binnen de functie, binnen de organisatie of daarbuiten. Op basis van onze analyse verschaffen we per doelgroep ook inzicht in de effectiviteit van de huidige middelen en mogelijke belemmeringen. Als we dit goed in kaart hebben gebracht, kunnen we gerichte interventies adviseren die de employability vergroten.

    HR Data Drivers Line

    Workshop HR Data Drivers

    Wil jij een kickstart om jouw datagedreven HR uitdagingen aan te gaan? Wij maken een inspirerende en interactieve workshop helemaal op maat voor jouw organisatie: van HR-professionals tot management. Op basis van niveau, achtergrond en hoever je bent met HR data.

    HR Data Drivers Line

    HR KPI’s en dashboards

    De juiste HR KPI’s samengebracht in een helder dashboard zijn essentieel om succesvol te sturen op je HR-strategie. Dat een KPI meetbaar moet zijn ligt voor de hand, maar een goede KPI is ook simpel, relevant en vergelijkbaar. Op basis van de HR- en organisatiestrategie helpen we je in workshops om ze scherp en helder op te schrijven, zowel kwalitatief als kwantitatief. De kracht van HR Data Drivers is dat we verder gaan dan de standaard en meer op verantwoording gerichte KPI’s. Want je wilt niet alleen achteromkijken, maar juist je ogen op de weg houden, grip op je koers en je focus op de bestemming. Effectieve sturing met een op maat gemaakt dashboard voegt waarde toe aan de doelen van de hele organisatie.

    Een praktijkvoorbeeld is de aanpak van ziekteverzuim. We zien dat organisaties hiervoor vaak dezelfde ‘standaard KPI’s’ inzetten als verzuimpercentage, meldingsfrequentie en gemiddelde verzuimduur. Maar helpen die gegevens je nou echt met het sturen op (lager) verzuim of gebruik je het vooral voor de rapportage en verantwoording? Wij gaan je uitdagen om hier anders naar te kijken. Misschien is het probleem in jullie organisatie vooral het aantal langdurig zieken. Dan is het veel effectiever en relevanter om daar een KPI op te baseren in plaats van op het verzuimpercentage. Daarom willen we graag een spade dieper.

    Als we scherp hebben welke KPI’s belangrijk zijn om op te sturen, kunnen we samen ontwerpen hoe de visualisatie van die KPI’s eruit moet komen te zien. Visualisatie zorgt ervoor dat inzichten simpel en duidelijk worden gepresenteerd bij de eindgebruikers en het snel zichtbaar is of je op koers ligt of dat er moet worden bijgestuurd. Wij kunnen zelf deze dashboard bouwen of jullie experts hierbij begeleiden, zodat je als organisatie daarna zelf de dashboards beschikbaar kunt maken. Heb je zelf niet de expertise of capaciteit in huis om over KPI’s te rapporteren, dan kunnen wij dit blijvend uit handen nemen.

    In veel organisaties kan de kwaliteit van de informatievoorziening verbeterd worden op basis van al aanwezige data. Een ander belangrijk aspect is dat betrokkenen zoals HR Business Partners, beleidsspecialisten en management die informatie ook optimaal benutten. Wij zien in de praktijk dat inzichten in de prestaties door HR KPI dashboards onvoldoende leiden tot actie en bijsturing. Een goede kwalitatieve onderbouwing die bij voorkeur geïntegreerd is in het dashboard is daarvoor cruciaal. Omdat HR Data Drivers de taal spreekt van zowel de data als de HR-professionals, kunnen wij hen bij uitstek helpen bij het begrijpen en vertalen van de informatie naar betere sturing en proactieve interventies. Wij kunnen je dus helpen om je HR KPI’s echt voor je te laten werken zodat je impact kunt maken en je HR-strategie kunt realiseren.

    Het kan relevant en waardevol zijn om je HR KPI’s te integreren met andere afdelingen zoals Finance, Inkoop en ICT. Omdat onze expertise verder gaat dan alleen HR, kunnen we je hierin ook faciliteren.

    Onderwerpen en thema’s voor KPI’s en dashboards:

    • Workforce management
    • In-, door- en uitstroom
    • Verzuim
    • Recruitment
    • Performance- en talentmanagement
    • Leiderschap
    HR Data Drivers | Onze Oplossingen | KPI's
    HR Data Drivers Line
    HR Data Drivers | Onze Oplossingen | Services

    Datagedreven HR-service

    Voor organisaties die zelf (nog) niet de professionals met de juiste expertise in huis hebben om te voorzien de in HR-rapportages, KPI-dashboards of HR-onderzoek, kan HR Data Drivers deze zorg uit handen nemen. Wij zorgen dat jullie volgens afspraak de gewenste HR-inzichten periodiek ontvangen.

    Op basis van de behoefte kunnen we deze inzichten verrijken met aanvullende data zoals benchmarks. Zo krijg je nog scherper inzicht hoe je organisatie er op het gebied van HR voorstaat.

    Bij deze dienstverlening staan privacy en integriteit natuurlijk centraal. Daarom maken we afspraken over een veilige aanlevering van databestanden, controleren we eerst de kwaliteit van de data en verwerken wij de data tot gewenste HR-informatie. Indien gewenst maken we ook een analyse van de resultaten en kunnen we deze samen met de betrokkenen onderbouwen. Op die manier ben je in staat om anderen binnen HR, management of directie effectief te informeren. We doen dit volledig transparant, zodat je altijd in staat bent om de uitkomsten te verifiëren.

    HR Data Drivers Line

    Medewerker-surveys

    Wij zijn ervan overtuigd dat de mening van medewerkers cruciaal is voor effectief HR. De schat aan kennis die rondloopt in je organisatie kan je helpen bij het doen van grote investeren in HR-instrumenten en voorspellen of die wel of niet gaan werken. Daarnaast vergroot je het draagvlak van je interventies. Wij hebben ervaring met verschillende survey – en engagement platforms om je hierbij te faciliteren. Wij kunnen ook meedenken en adviseren over de vragen in de survey. Het uitzetten van de survey kan vanuit (het platform van) de organisatie, dan kunnen wij helpen bij de organisatie, maar we kunnen de uitvoering ook helemaal uit handen uitnemen. Dat heeft als voordeel dat wij de datasets kunnen anonimiseren en koppelen aan andere datasets. Door datasets te combineren en te analyseren, verrijken we de inzichten en vergroten we de effectiviteit.

    Op basis van het thema en het doel van de survey adviseren we welke vragen daar het beste bij aansluiten. Daarbij kijken we ook naar het soort vragen en wanneer het bijvoorbeeld waardevol is om de optie voor open vraag of een toelichting te bieden. Naast het uitsturen van de survey binnen de organisatie kunnen andere kwalitatieve inzichten zoals aanvullende medewerker-interviews meer kleuring, context en verdieping aan je survey uitkomsten. Samen bepalen we de ideale combinatie en uiteraard nemen we dit graag voor je uit handen. Met de inhoud van de vragenlijst zijn we er natuurlijk nog niet, we denken vooraf goed na over de hele organisatie van de survey zoals het detailniveau van de medewerkerskenmerken en het niveau waarop je uiteindelijk wil rapporteren en analyseren.

    HR Data Drivers | Onze Oplossingen | Survey

    We stemmen met communicatie af dat de medewerkers hierover tijdig en zorgvuldig worden geïnformeerd. Samen spreken we af hoe lang de survey beschikbaar is en hoe vaak we medewerkers herinneren aan het invullen. Nadat de survey is geëindigd, kunnen we je dankzij onze gezamenlijke voorbereiding snel resultaten presenteren die je ook meteen begrijpt. Onze analyse vertalen we naar een verhaal waar je de verschillende doelgroepen in de organisatie niet alleen mee kunt bijpraten, maar ook kunt laten praten over de uitkomsten. Het geeft ons energie als de inzichten uit de survey leiden tot het goede gesprek in de organisatie. Natuurlijk ondersteunen we je ook bij de keuze voor interventies, maar het voeren van de dialoog vinden we het allerbelangrijkst. Dat is soms best een uitdaging, maar door onze ervaring en achtergrond in zowel HR als data wel één die we met plezier en volle overtuiging aangaan.  

    HR Data Drivers Line

    Bouwen aan een datagedreven organisatie

    Datagedreven HR = effectiever HR. Je gaat echt meters maken als het werken vanuit de data een tweede natuur wordt voor HR-professionals. Dat doen we door data beter beschikbaar te maken voor iedereen en medewerkers te trainen in het interpreteren en vertalen van data. Zo is data geen black box meer, maar een krachtig instrument om strategisch HR in te zetten.

    Om aan een datagedreven organisatie te werken, is een integrale aanpak die aansluit op je HR-strategie cruciaal. HR Data Drivers gebruikt daarvoor het Nine Dimensions for Excellence in People Analytics Model van Insight 222. Dit model helpt HR om een stevig fundament te bouwen, je medewerkers te ontwikkelen en equiperen en zo de waarde te vergroten binnen de hele organisatie.

    Om te groeien naar een hoger volwassenheidsniveau waarbij HR alle essentiële beslissingen en investeringen voor een belangrijk deel baseert op data, is het noodzakelijk is dat je aan alle bouwstenen werkt. Maar niet alles kan en hoeft tegelijk, samen met jou bepalen we welke bouwstenen de hoogste prioriteit hebben. We maken een plan van aanpak waarin we alle bouwstenen meenemen. Onze kennis van en ervaring met HR en data maakt ons flexibel om op beide terreinen te kunnen schakelen. We weten wat er nodig is om mensen mee te nemen in een verandering en dat maakt ons effectief.

    HR_Data_Drivers_Onze_Oplossingen_Insight222_Model

    Insight222 Nine Dimensions for Excellence in People Analytics® model

    De stappen in het bouwen aan een datagedreven organisatie zijn:

    1. Wat heb je nodig?
    Als start bespreken en bepalen we samen de scope en aanpak

    2. Spade dieper
    We maken een diagnose van de huidige stand van zaken van datagedreven HR binnen de organisatie. Daarnaast brengen we in kaart op welk thema datagedreven HR meer waarde kan toevoegen. We hebben in deze fase nut en noodzaak scherp in beeld en inzicht in waar we belangrijke stappen kunnen zetten om aan een datagedreven cultuur te werken.

    3. Schetsen en kletsen
    De volgende stap is het definiëren van de acties die moeten worden ondernomen en  in welke volgorde. We stemmen dit af met zowel de professionals bij HR als met de collega’s aan de kant van ICT/Data. 

    4. Plan de campagne
    We presenteren een afgestemd en werkbaar plan van aanpak zodat je aan de slag kunt met werken aan een datagedreven cultuur.

    5. Aan de slag!
    Afhankelijk van de behoefte en beschikbare kennis en capaciteit kunnen we je ook ondersteunen bij de realisatie van het plan van aanpak.

    HR Data Drivers Line

    Bouwen aan engagement

    Voldoening, energie, toewijding en geboeid zijn door je werk, die componenten maken medewerkers engaged. Bouwen aan engagement is altijd een goede investering, maar vraagt wel een geïntegreerde aanpak omdat de samenhang met andere thema’s groot is. Wij kunnen je helpen om zicht te krijgen op wat mensen drijft en dat om te zetten in actie.

    ‘Treating people better, leads to better business results.’ Deze quote verwoordt perfect onze visie op medewerkerbetrokkenheid. Organisaties die stellen dat medewerkers hun belangrijkste asset zijn, moeten werken aan medewerkerbetrokkenheid dan ook een wezenlijk onderdeel hun bedrijfsvoering maken. HR Data Drivers beschouwt zichzelf als ambassadeur van deze visie. Wij hebben zelf ervaren hoe actief bezig zijn met engagement en het beste uit je medewerkers halen, kan bijdragen aan betere bedrijfsresultaten. Onvoldoende inzetten op engagement kan leiden tot blinde vlekken in je organisatie en medewerkers die hun talenten niet maximaal inzetten op de plek waar het effectief is. Een gemiste kans voor zowel mens als organisatie!

    Ons bouwpakket voor engagement of MBO is simpel:

    HR Data Drivers | Onze Oplossingen | Engagement

    1. Wat wil je weten?
    Op basis van kwalitatieve gesprekken met betrokkenen krijgen we scherp welke thema’s er spelen en ontwerpen we de vragenlijst

    2. Medewerkers aan het woord
    We zetten de survey uit in de organisatie, verzamelen de resultaten en geven deze helder weer.

    3. Wat zien en horen we? En wat ga je doen?
    We maken de uitkomsten niet alleen inzichtelijk, maar maken ook een analyse van de belangrijkste drivers van engagement. Dieperliggende oorzaken komen zo boven water. Uiteraard kunnen we ook adviseren over het vervolg: van het voeren van het gesprek in de organisatie tot concrete interventies om de betrokkenheid te verhogen.

    4. Hoe gaat het nu?
    Uiteindelijk wil je weten en meten of de ingezette acties ook tot hogere betrokkenheid en betere resultaten leiden, ook hierbij kunnen we je helpen.

    Onze dienstverlening op het gebied van engagement is al interessant voor bedrijven en organisaties vanaf 100 medewerkers.

    HR Data Drivers Line

    Contact

    Nieuwsgierig naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Laat je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op!

    HR DATA DRIVERS IS JOUW PARTNER VOOR HR ANALYTICS